Obchodní podmínky

Provozovatel:

Mgr. Zuzana Jarošová – Havlíková

IČO: 03207200

se sídlem Michalská 512/2, 110 00 Praha 1

(dále jako „Provozovatel“)

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatel poskytuje klientům své služby na základě živnostenského oprávnění v oblasti poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb; a dále přednáškové a seminární činnosti (dále jako „služba“ nebo „služby“), a to za podmínek stanovených právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.
1.2. Klientem služby je každá fyzická osoba, která v souladu s těmito Obchodními podmínkami čerpá službu osobně, případně v doprovodu svého zákonného zástupce (zákonných zástupců) či opatrovníka.

II.
Postup a podmínky poskytování služeb

2.1. Jednotlivé služby lze objednat přes e-mailovou adresu info@fitrodinka.cz, webový objednací formulář nacházející se na internetové stránce www.fitrodinka.cz, osobně s Provozovatelem či na telefonním čísle +420 605 513 241.
2.2. Termín poskytnutí služby je považován za platný, pouze je-li následně potvrzen Provozovatelem. Potvrzený termín je závazná objednávka. Provozovatel si na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas.
2.3. Při prvním objednání návštěvy bude Provozovatel po klientovi vyžadovat jeho identifikační údaje. Při odmítnutí poskytnutí těchto údajů klientem není Provozovatel povinen termín první poskytnutí služby potvrdit.
2.4. Provozovatel na základě předaných identifikačních údajů vystaví fakturu, kterou je klient povinen uhradit před poskytnutím služby či služeb. Pokud klient vystavenou fakturu neuhradí, Provozovatel má právo odmítnout poskytnout své služby.
2.5. Před poskytováním služeb bude Provozovatel vyžadovat údaje o jeho zdravotním stavu a další údaje související s řádným poskytování služeb tak, aby byl zaručen postup v souladu s platnými právními předpisy.
2.6. Dostaví-li se klient se zpožděním, mohou mu být služby o tento čas zkráceny bez nároku na poměrné snížení ceny. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být klientovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude Provozovatel postupovat dle ustanovení čl. VII těchto Obchodních podmínek.
2.7. Veškeré nabízené služby spadají svým rozsahem do oblasti masérské, rekondiční a regenerační služby.

III.
Práva a povinnosti Provozovatele

3.1. Provozovatel smí provádět cílenou terapii pouze na základě lékařsky stanovené diagnózy. V případě, že má klient zájem o takovéto služby, je povinen doložit přesný rozpis požadovaných procedur indikovaných lékařem (lékařská zpráva, FT poukaz).
3.2. Provozovatel má právo odmítnout poskytnout službu v případě, že se klient dostaví na poskytnutí služby se zjevnými příznaky infekčních onemocnění, dostaví na poskytnutí služby v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek či se dostaví na poskytnutí služby v nevyhovujícím hygienickém stavu.
3.3. Před zahájením poskytnutí služeb je umožněno klientovi nebo osobě určené klientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným službám.
3.4. Provozovatel je povinen informovat klienta o charakteru nabízených služeb, jejich účelu na zdravotní stav klienta a o ceně za jejich poskytnutí. Ceny za služby jsou stanovený dle zveřejněného ceníku.

IV.
Práva a povinnosti klienta

4.1. Klient výslovně prohlašuje, že:
a) je plně svéprávný, vyjma případů, kdy dochází k poskytování služeb se souhlasem klientova zákonného zástupce nebo opatrovníka,
b) se před zahájením poskytování služeb důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.
4.2. Klient má právo:
a) být dostatečně a úplně informován Provozovatelem o službách, zejména o jejich rozsahu, termínu jejich poskytnutí, ceně a způsobu úhrady ceny,
b) být informován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích dané služby; před poskytnutím klient vysloví souhlas s poskytnutím služby,
c) na řádné poskytnutí služeb,
d) reklamovat poskytnuté služby za podmínek stanovených těmito Obchodními podmínkami,
e) určit, zdali a které osobě odlišné od klienta má být informace o jeho zdravotním stavu podána.
4.3. Klient je povinen
a) pravdivě, úplně, přesně a správně informovat Provozovatele před zahájením i v průběhu poskytování služeb o sobě a svém zdravotním stavu a jeho dosavadním vývoji, o poskytnutých zdravotních službách týkající se jeho zdravotního stavu, o poskytnutých službách stejného nebo obdobného typu jako služby Provozovatel, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování služeb,
b) informovat Provozovatele před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení klientových zdravotních komplikací,
c) poskytnout součinnost při poskytování služeb,
d) uhradit Provozovateli v určených lhůtách cenu za služby.

V.
Předplacené poskytování služeb

5.1. Při zakoupení balíčku služeb je Provozovatel povinen garantovat následující termín nejpozději do 14 dnů od předchozí návštěvy, nezavazuje se ale nabídkou konkrétního dne či času.
5.2. Předplacené služby mají platnost po dobu 6 měsíců od jejich zakoupení, toto se týká i dárkových poukazů, není-li domluveno jinak.
5.3. V případě nevyčerpání předplacených služeb ve stanovené lhůtě zbylé návštěvy propadají bez nároku na vrácení peněz.
5.4. V případě nedoručené omluvy, nebo omluvy v době kratší než 24 hodin před rezervovaným termínem, je tato služba započtena jako absolvovaná.
5.5. Předplacené služby lze přenechat jiné osobě, kterou klient zmocní k využívání těchto služeb.

VI.
Cena služeb a její úhrada

6.1. Provozovatel nespolupracuje se zdravotními pojišťovnami a veškeré služby jsou plně hrazeny klientem.
6.2. Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v ceníku nacházející se na internetové stránce www.fitrodinka.cz.
6.3. Služby se hradí bankovním převodem či v hotovosti, na základě vystavené faktury. Úhrada faktury musí být klientem provedena před poskytnutím služeb.

VII.
Storno podmínky

7.1. Klient je oprávněn zrušit nebo změnit potvrzenou návštěvu pro poskytnutí služby bez udání důvodu nejpozději 24 hodin před sjednaným termínem.
7.2. Bude-li takto potvrzená návštěva pro poskytnutí služby zrušena či změněna později, než je uvedeno v bodě 7.1., popř. nedostaví-li se klient v dohodnutém termínu k provedení služby, uhradí klient Provozovateli stornopoplatek ve výši 100 % z ceny služby v závislosti na typu objednané služby, což klient bere na vědomí a souhlasí s tím.

VIII.
Reklamace služeb

8.1. Klient má právo reklamovat Provozovatelem poskytnuté služby. Reklamaci uplatní klient bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
8.2. Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, v čem spatřuje pochybení Provozovatele, a že k tomuto pochybení došlo při poskytování služeb Provozovatelem.
8.3. Reklamace se podává písemně na adresu Provozovatele.
8.4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se klient s Provozovatelem nedohodne na delší lhůtě.
8.5. Při reklamaci vydá Provozovatel písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále (po vyřízení reklamace) Provozovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

X.
Ochrana osobních údajů

10.1. Provozovatel poskytuje ochrana osobních údajů klienta v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů dostupné na webové stránce www.fitrodinka.cz.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Provozovatelem a klientem může být uskutečňována buď osobně, písemně, e-mailem nebo telefonicky na rezervační lince Provozovatele. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více klientům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Provozovatele: www.fitrodinka.cz Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.
11.2. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit s tím, že změna Obchodních podmínek bude klientům oznámena jejich zveřejněním na internetových stránkách Provozovatele: www.fitrodinka.cz. Změny obchodních podmínek nabývají vůči klientům účinnosti dnem určeným Provozovatelem, nejdříve však dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele. Pokud klient se změnami nesouhlasí, je oprávněn vypovědět poskytované služby.
11.3. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a klientem na straně druhé v souvislosti s poskytováním služeb se řídí právním řádem České republiky.
11.4. Veškeré spory mezi klientem a Provozovatelem vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
11.5. Při poskytování služeb ve formě přednáškové a seminární činnosti se nepoužijí ustanovení Obchodních podmínek, které svým smyslem neodpovídají specifičnosti poskytování těchto služeb.
11.6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 1.8.2019.

V Praze dne 29.7.2019

Mgr. Zuzana Jarošová – Havlíková

© Copyright 2023 - Judita Lyerová www.juditalyerova.cz