ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Péče o Vaše zdraví je pro nás hlavní prioritou.

Péče o Vaše zdraví je pro nás hlavní prioritou. Stejně tak nám však záleží na ochraně Vašich osobních údajů, které nám v souvislosti s čerpáním našich služeb (či třeba jen prohlížením našeho webu) svěřujete. V těchto zásadách najdete užitečné informace o tom, k čemu Vaše údaje potřebujeme, jak s nimi nakládáme, či třeba jaká práva můžete k ochraně svého soukromí uplatnit.

1: KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů je osobou, která stanoví účely a prostředky zpracování osobních údajů a současně nese odpovědnost za zákonnost takového zpracování. Správce se tedy jednoduše řečeno stará o to, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a nedostaly se do nepovolaných rukou a dále aby byly včas vyřešeny Veškeré dotazy či podněty týkající se ochrany Vašeho soukromí. Správcem osobních údajů v souvislosti se službami, jež nabízíme na webu www.fitrodinka.cz je:

Mgr. Zuzana Jarošová – Havlíková
IČO: 032 07 200
se sídlem Michalská 512/2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 605 513 241
Web: www.fitrodinka.cz
E-mail: info@fitrodinka.cz

2: JAKÉ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝMI ÚČELY

Vaše osobní údaje zpracováváme kdykoli, když dojde k některé z následujících situací:

01: Spojíte se s námi prostřednictvím webového formuláře, e-mailem nebo telefonicky
V tomto případě jsou zpracovávanými údaji především jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje zpracováváme výhradně pro účely komunikace a vyřízení Vaší záležitosti. Rozhodnete-li se využívat naše služby, uchováváme Vaše kontaktní údaje poté i pro účely průběžné vzájemné komunikace. Shromážděné údaje nevyužíváme k zasílání marketingových sdělení, ledaže nám k tomu udělíte svůj souhlas.
02: Využíváte služby fyzioterapie
S poskytnutím služby fyzioterapie nezbytně souvisí zpracování Vašich osobních údajů. Pro využívání služby je nejprve nutné vyplnit vstupní dotazník, na jehož základě posoudíme vhodnost léčby a případná rizika s ní spojená a dále zacílíme léčbu tak, aby plně vyhovovala Vašim potřebám. Za tímto účelem sbíráme běžné identifikační údaje (jméno, datum narození, adresa bydliště, kontaktní údaje) a rovněž nezbytné údaje o Vašem zdravotním stavu (přítomnost alergií, prodělaných úrazů a operací). Uvedené údaje na základě Vašeho souhlasu zpracováváme po dobu, po kterou jsou Vám služby fyzioterapie poskytovány. To proto, že jsme povinni zajistit řádné poskytování služeb a plnění evidenčních povinností (například vykazování poskytnutých služeb, evidence pacientů, zhodnocování rizik léčby apod.).
03: Využíváte služby skupinových cvičení
Skupinová cvičení jsou naší další službou, jež Vám pomáhá překonat zdravotní obtíže. Skupinová cvičení standardně organizujeme v tzv. „udržovací fázi“ léčby, kdy je vhodné opakovat a zpestřovat cviky pro usnadnění rehabilitace. Pokud tedy již jste naším klientem, zpracováváme Vaše údaje ve standardním zákonném rozsahu, stejně jako v případě služby fyzioterapie. Účelem zpracování osobních údajů je organizace skupinových cvičení, kontrola kapacity jednotlivých termínů, příprava náplně cvičení a informování účastníků.
Nejste-li naším klientem a na skupinové cvičení chcete vyzkoušet jednorázově, budeme pro účely uvedené v předchozím odstavci zpracovávat pouze Vaše jméno a příjmení, telefon, e-mail a případné další informace, které se nám v rezervačním formuláři rozhodnete dobrovolně sdělit, jsou-li pro stanovené účely podstatné.
Údaje v souvislosti se službou skupinových cvičení zpracováváme po dobu poskytování služby.
04: Navštívíte náš seminář nebo praktickou přednášku
Semináře a praktické přednášky organizujeme v rámci naší vzdělávací činnosti. Cílem je usnadnění orientace účastníků ve vybraných oblastech souvisejících s lidským zdravím. Pro účely přípravy programu akcí, kontroly jejich kapacity, zajištění potřebných materiálů a komunikace zpracováváme údaje účastníků v rozsahu jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa. Shromážděné údaje uchováváme do doby vyřízení veškeré komunikace související s akcí, což je doba v řádu jednotek týdnů (např. zaslání doplňkových informačních materiálů).
05: Objednáváte náš dárkový poukaz
Dárkovým poukazem můžete udělat radost sobě nebo blízkým. Zakoupení voucheru probíhá ve dvou fázích. V první fázi je třeba učinit objednávku, a to skrz náš webový objednávkový formulář. V této fázi zpracováváme Vaše jméno, příjmení, e-mail, telefon a případné jméno budoucího držitele poukazu. Po zpracování objednávky Vám na e-mail přijde potvrzovací zpráva s instrukcemi k platbě. V této fázi zpracováváme číslo Vašeho účtu, jméno a příjmení pro ověření platby. Následně si již voucher můžete ve své schránce v elektronické podobě vyzvednout. Účelem zpracování uvedených osobních údajů je tedy řádné vyřízení Vaší objednávky a umožnění řešení případných reklamací. Údaje uchováváme po dobu 3 let od vyřízení objednávky.
06: Provádíte úhradu naších služeb
Na úhradu našich služeb preferujeme formu bezhotovostního převodu na bankovní účet, případně platbu v hotovosti. V případě bankovního převodu zpracováváme standardně Vaše jméno a příjmení, číslo účtu a údaje o platbách. Účelem zpracování údajů je ověření realizace platby za odebírané služby. Uvedené údaje zpracováváme v příslušném rozhraní elektronického bankovnictví, čímž jsou údaje současně chráněny. Údaje o platbách uchováváme v souladu s účinnými daňovými a účetními právními předpisy. Ze zákona jsme povinni tyto uchovávat po dobu 10 let od konce příslušného účetního období.
07: Prohlížíte si naše webové stránky
Náš web používá pro rozlišení jednotlivých zařízení a jejich individuálních nastavení tzv. cookies – malé datové soubory, které jsou ukládány pomocí webového prohlížeče do Vašeho počítače. Námi užívané cookies nesbírají žádné informace, které by obsahovaly Vaše přímé osobní údaje. Webové prohlížeče běžně umožňují snadnou změnu nastavení cookies – pokud budete mít v prohlížeči povoleno používání cookies, budeme to moci vnímat jako souhlas s tím, aby náš web využíval standardní cookies. Pro více informací nahlédněte do sekce „Cookies“.

3: PRÁVNÍ DŮVODY NAŠEHO ZPRACOVÁNÍ

Všechny údaje zpracováváme na základě příslušných ustanovení platných právních předpisů. Těmito předpisy rozumíme především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.

Aby bylo námi prováděné zpracování osobních údajů zákonné, je nezbytné, aby bylo opřeno alespoň o jeden z právních titulů (zákonných důvodů) zpracování. Těmito tituly v případě naší činnosti jsou:

• Plnění smlouvy
Na základě smlouvy Vám poskytujeme naše služby, přičemž taková smlouva nemusí být vždy písemná. Právní důvod plnění smlouvy se tak uplatní například při organizaci Vámi poptávaných seminářů a přednášek, skupinových cvičení či služeb fyzioterapie. Vaše osobní údaje zkrátka musíme zpracovávat pro to, abychom mohli řádně plnit své smluvní závazky, jež vůči Vám máme, a jejichž splnění z naší strany očekáváte.
• Plnění právní povinnosti správce
Jakožto správci osobních údajů máme zákonnou povinnost některé osobní údaje zpracovávat a uchovávat. Tuto povinnost nám ukládají např. daňové či účetní předpisy či zákony upravující vedení zdravotní dokumentace. Příslušné údaje jsme povinni zpracovávat, i kdybyste ve vztahu k nim uplatnili své právo na výmaz.
• Oprávněné zájmy správce
Naším oprávněným zájmem je například zájem na uchování smluvní a jiné dokumentace pro účely zajištění vymahatelnosti nároků plynoucích ze sjednaných závazků, či budování našeho dobrého jména a identity v online prostředí (např. na sociálních sítích).
• Souhlas a výslovný souhlas
Váš souhlas se zpracováním potřebujeme například pro účely zpracovávání údajů z doručené komunikace. V takovém případě se souhlas se zpracováním předpokládá samotným aktem odeslání zprávy. Souhlas rovněž potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli zasílat obchodní sdělení. Váš výslovný souhlas je poté potřeba ke zpracování údajů o Vašem zdravotním stavu, například v rámci vstupního dotazníku před poskytnutím služby pro účely vyhodnocení vhodnosti léčby a eliminace rizik s ní spojených.

4: VAŠE PRÁVA

V souvislosti s námi prováděným zpracováním Vašich údajů máte rozmanitá práva, která mají přispět k tomu, abyste nad svým soukromím mohli vykonávat lepší kontrolu. V případě, že budete chtít některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na nás na uvedených kontaktech a najdeme řešení. Vaše práva konkrétně zahrnují:

• Právo na přístup k osobním údajům
• Právo na opravu/doplnění osobních údajů
• Právo na výmaz osobních údajů – právo „být zapomenut“
• Právo na omezení zpracování osobních údajů
• Právo na přenositelnost osobních údajů
• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
• Právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
– Zpracováváme-li Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu (viz výše), máte právo tento souhlas kdykoli bez sankce odvolat. Mějte však, prosím, na paměti, že tam, kde se souhlas uplatní jako zákonný důvod zpracování osobních údajů, nebudeme Vám moci dále poskytovat služby, pro které je zpracování osobních údajů nezbytné.

Svá práva můžete uplatňovat písemně, nejlépe e-mailem na adresu info@fitrodinka.cz. V e-mailu se pokuste, prosím, Váš problém či dotaz blíže specifikovat, ať můžeme najít nejlepší možné řešení. Svá práva můžete rovněž uplatnit formou dopisu zaslaného na naši korespondenční adresu či osobně při sjednaných setkáních.

5: MOŽNÍ PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé činnosti, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb, potřebujeme zajistit externě. Je proto možné, že kromě Správce mohou mít v nezbytném rozsahu k Vašim údajům přístup níže uvedené osoby a subjekty. V každém případě se při předávání údajů staráme o jejich bezpečnost a uvedeným subjektům je poskytujeme oproti smluvním či zákonným zárukám mlčenlivosti.
• Externí poskytovatel účetních služeb
• Administrátor webových stránek www.fitrodinka.cz
• Spolupracující lektoři a fyzioterapeuti (skupinová cvičení apod.)
• Poskytovatelé webových platforem (internetové bankovnictví, sociální sítě)
• Poskytovatelé informačních systémů pro organizaci workflow (Google)

6: COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory ukládané na Váš disk, které nesou data související s prohlížením našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu nebo například načítání obsahu přizpůsobeného Vašemu prohlížeči. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je v případě každého prohlížeče odlišný. Více informací naleznete na následujících odkazech:
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
• IE: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
• Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
• Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

7: PLATNOST TĚCHTO ZÁSAD

Je možné, že v budoucnu budeme v souvislosti s rozšiřováním a vylepšováním našich služeb muset provést úpravy a dílčí změny těchto zásad. O všem podstatném Vás budeme vhodným způsobem informovat, přesto však doporučujeme jednou za čas rychlé pročtení těchto zásad, abyste ochranu soukromí měli skutečně ve svých rukou.

Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dne 1.10.2019

© Copyright 2023 - Judita Lyerová www.juditalyerova.cz